Apie mus

Nacionalinės nekilnojamojo turto vartotojų asociacijos steigėjai į nekilnojamąjį turtą nutarė pažvelgti kitu kampu, kaip vartotojai.

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas gina vartotojus, kurie turi teisę į kokybiškas, jų lūkesčius ir sumokėtą kainą atitinkančias prekes.

Mes žvelgiame į nekilnojamąjį turtą, kaip į daiktą, o kai jis parduodamas, kaip į prekę.  Žemės sklypas, gyvenamas namas, butas – tai labai svarbūs gyvenimo kokybę lemiantys, mus supantys daiktai, labai brangūs daiktai.  Mes visi norėtume garantijų, kad mūsų santaupos įdėtos į šeimos poreikiams skirtą nekilnojamąjį turtą,  rūpesčiai  ir įdėtas darbas  pateisintų mūsų lūkesčius.  Tačiau taip jau gyvenime nutinka, kad brangūs daiktai, brangios prekės, dažnai tampa spekuliacijos objektais, kai dažnai nepaisoma nustatytų taisyklių, kai rangovas ar kaimynas paverčia gyvenimą nepakeliamu ir  socialiai  neteisingu.

Viena iš svarbiausių išsikerojusių piktžaizdžių nekilnojamojo turto statybos ir pardavimo srityje – tai korupcija.

Mums dažnai keista, kai užstatomos ežerų pakrantės, saugomos teritorijos, pajūrio juostos, kurortinės apsaugos zonos, kertami medžiai. Nežinai kada šalia tavo sklypo atsiras kaimynas, iškirs medžius  ir pastatys tokį pastatą, kad nebematysi ir saulės… ir prie ežero nebeprieisi…  Ir tai po 30 laisvos Lietuvos metų, kai Seimas kasdieną rašo, ir leidžia, ir taiso įstatymus.

O valdininkai išduoda leidimus, ir taip  tuos įstatymus supina, kad viskas pasidaro teisėta. Nusispjaut į apsaugos zonas, leistinus atstumus ir saugomas teritorijas, kultūros paveldą… Deja, bet tokio „teisėto“  leidimo bet kas gauti negali…   O kodėl?      Atsakymas: visai tautai prie jūros vietos neužtektų… labai jau trumpas pakrantės ruožas, ne taip kaip pas latvius.

Bet tiems kas turi pinigų…  ir dar moka prieiti…  ir dar žino pas ką…

Bet sugrįžkime pas vartotoją.  

Vartotojų teisių apsaugos įstatymas apbrėžia ir vartotoją ir prekę sekančiai:

Vartotojas – fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

 Prekė – kiekvienas daiktas, siūlomas parduoti arba parduodamas vartotojui. Šilumos ir elektros energija, vanduo, gamtinės dujos taip pat laikomos prekėmis.

  Savo veikloje vadovaujamės  Vartotojų teisių apsaugos įstatymo  3 straipsniu:

3 straipsnis. Vartotojų teisės

 1. Vartotojai turi teisę:

1) savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes ir paslaugas (pasirinkti pardavėją, paslaugų teikėją);

2) įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas;

3) gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas;

4) gauti informaciją apie savo teisių įgyvendinimo ir gynimo tvarką;

5) į pažeistų teisių gynimą ir į turtinės ir neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimą;

6) kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą;

7) jungtis į vartotojų asociacijas;

8) į švietimą vartojimo srityje;

9) į ekonominių interesų apsaugą.

Tai štai, dėl nekilnojamojo turto vartotojų teisių gynimo ir susijungėme į NACIONALINĘ NEKILNOJAMOJO TURTO VARTOTOJŲ ASOCIACIJĄ

Asociacijos tikslai yra:

Atstovauti ir ginti

valdžios bei valdymo institucijose, teismuose  teisėtus nekilnojamojo turto vartotojų, bendruomenių bei asociacijų interesus, siekti sąžiningo nekilnojamųjų objektų statybos proceso, konstruktyviai bendradarbiauti su visomis minėtomis institucijomis, sprendžiant  statybų, ir statybos procese sukuriamų produktų kokybės atitikimo vartotojų interesams  problemas, ginti sąžiningą vartotoją nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sandorių sudarymo metu

Siekti socialiai atsakingo bei etiško statybų verslo

Garsinti ydingus statybų verslo modelius,

nesąžiningus statybų atvejus ir statybų procesą reguliuojančios  įstatyminės bazės spragas, informuoti, šviesti visuomenę ir taip apsaugoti asmenis, nuo klaidingų pasirinkimų, dėl kurių gali nukentėti jų interesai

Burti piliečius,

bendruomenes, asociacijas, kitas nevyriausybines organizacijas kovai prieš korupciją statybų srityje, bei dalyvauti jau veikiančiuose kovos su korupcija procesuose ir skatinti šių procesų efektyvumą bei skaidrumą

Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Asociacija vykdo šias funkcijas:

 • buria Asociacijos narius bendrai veiklai nekilnojamojo turto vartotojų teisių apsaugos srityje ir koordinuoja narių veiklą;
 • atstovauja nekilnojamojo turto vartotojų teises ir interesus visose valstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose ir privačiose įmonėse, esant reikalui ir teisme;
 • teikia Asociacijos nariams ir vartotojams, kurių teisėti interesai pažeidžiami mokomąją, metodinę ir organizacinę pagalbą, paramą ir konsultacijas;
 • statybos, statinių projektavimo, teritorijų planavimo klausimais organizuoja, rengia bei vykdo teorines ir praktines konferencijas, seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, parodas, įvairius susitikimus, diskusijas, taip pat juos finansuoja
 • rengia, įgyvendina ir remia projektus, susijusius su Asociacijos veikla;
 • bendradarbiauja su analogiškomis ne pelno siekiančiomis įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis organizacijomis bei valstybinėmis institucijomis ar specialistais, dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, siekia tapti jų nare;
 • teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, savivaldybėms ir kitoms valstybės institucijoms bei organizacijoms dėl nekilnojamojo turto vartotojų teisių apsaugos miestų statybos, bei kitų teritorijų užstatymo srityse;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Seimu, Vyriausybe,  bei šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei socialiniais partneriais;
 • nuolat renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie aktualius įvykius, naujoves, mokslinius pasiekimus bei pritaiko juos Asociacijos tikslų įgyvendinimui;
 • inicijuoja vietinius bei tarptautinius projektus, susijusius su Asociacijos tikslais, įsisavindama tam tikslui skirtas struktūrinių fondų ar kitas Europos Sąjungos ar rėmėjų lėšas;
 • siekia pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą Asociacijos veiklai;
 • plėtoja ryšius su visuomene, skleidžia aktualią informaciją apie Asociaciją radijo, televizijos ir spaudos pagalba.