Įstatai

Patvirtinti Nacionalinės nekilnojamojo turto asociacijos steigiamajame susirinkime 
2015-12-15

Nacionalinė nekilnojamojo turto  vartotojų asociacija

Įstatai

BENDROSIOS NUOSTATOS

Nacionalinė nekilnojamojo turto  vartotojų asociacija   (toliau Asociacija) – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.

Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas. Asociacijos finansiniai metai nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

1. STRAIPSNIS. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR SRITYS 

Asociacijos tikslai yra:

 1.  atstovauti ir ginti valdžios bei valdymo institucijose, teismuose  teisėtus  nekilnojamojo turto vartotojų, bendruomenių bei asociacijų interesus, siekti sąžiningo nekilnojamųjų objektų statybos proceso, konstruktyviai bendradarbiauti su visomis minėtomis institucijomis, sprendžiant  statybų, ir statybos procese sukuriamų produktų kokybės atitikimo vartotojų interesams problemas, ginti sąžiningą vartotoją nekilnojamojo turto pirkimo –pardavimo sandorių sudarymo metu;
 2. siekti socialiai atsakingo bei etiško statybų verslo;
 3. garsinti ydingus statybų verslo modelius, nesąžiningus statybų atvejus ir statybų procesą reguliuojančios  įstatyminės bazės spragas, informuoti, šviesti visuomenę ir taip apsaugoti asmenis, nuo klaidingų pasirinkimų, kurių pasekmėje gali nukentėti jų interesai;
 4. burti piliečius, bendruomenes, asociacijas, kitas Nevyriausybines organizacijas kovai prieš korupciją statybų srityje, bei dalyvauti jau veikiančiuose kovos su korupcija procesuose ir skatinti šių procesų efektyvumą bei skaidrumą;

Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Asociacija vykdo šias funkcijas:

 1. buria Asociacijos narius bendrai veiklai nekilnojamojo turto vartotojų teisių apsaugos srityje ir koordinuoja ją;
 2. atstovauja nekilnojamojo turto vartotojų teises ir interesus visose valstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose ir privačiose įmonėse, esant reikalui ir teisme;
 3. teikia Asociacijos nariams ir vartotojams, kurių teisėti interesai pažeidžiami mokomąją, metodinę ir organizacinę pagalbą, paramą ir konsultacijas;
 4. organizuoja, rengia bei vykdo statybos, statinių projektavimo, teritorijų planavimo srityse  teorines ir praktines konferencijas, seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, parodas, įvairius susitikimus, diskusijas, taip pat juos finansuoja;
 5. rengia, įgyvendina ir remia projektus, susijusius su Asociacijos veikla;
 6. bendradarbiauja su analogiškomis ne pelno įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis organizacijomis bei valstybinėmis institucijomis ar
  specialistais, dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, siekia tapti jų nare;
 7. teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, savivaldybėms ir kitoms valstybės institucijoms bei organizacijoms dėl nekilnojamojo turto vartotojų teisių apsaugos miestų statybos, bei kitų teritorijų užstatymo srityse;
 8. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Seimu, Vyriausybe,  bei šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei socialiniais partneriais;
 9. nuolat renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie aktualius įvykius, naujoves, mokslinius pasiekimus bei pritaiko juos Asociacijos tikslų įgyvendinimui;
 10. inicijuoja vietinius bei tarptautinius projektus, susijusius su Asociacijos tikslais, įsisavindama tam tikslui skirtas struktūrinių fondų ar kitas Europos Sąjungos ar rėmėjų lėšas;
 11. siekia pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą Asociacijos veiklai;
 12. plėtoja ryšius su visuomene, skleidžia aktualią informaciją apie Asociaciją radijo, televizijos ir spaudos pagalba.

Asociacijos  veiklos sritys:

 1. Kita leidyba;
 2. Teisinė veikla;
 3. Techninis tikrinimas ir analizė;
 4. Aplinkos kontrolė ir techninis monitoringas;
 5. Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla;
 6. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
 7. Kitų, niekur nepriskirtų narystės organizacijų veikla;
 8. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.  

 Asociacija, gindama viešą vartotojų interesą  turi šias teises:

 1. tirti nekilnojamojo turto vartotojų nuomonę apie nekilnojamojo turto  sektoriaus produktų ir paslaugų asortimentą, kokybę, pardavimus ir paslaugų teikimo organizavimą;
 2. tirti statybos sektoriaus suteikiamų paslaugų kokybę;
 3. viešai skelbti nekilnojamojo turto vartotojų nuomonės tyrimų, techninių  ekspertizių ir bandymų tyrimų rezultatus;
 4. teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms pasiūlymus dėl teisėtiems nekilnojamojo turto vartotojų interesams kenkiančių  ir sveikatai pavojingų statybos produktų pardavimo, bei paslaugų teikimo uždraudimo;
 5. teikti statybos verslo organizatoriams ir paslaugų teikėjams pasiūlymus dėl nekilnojamojo turto vartotojų teisių apsaugos gerinimo;
 6. šviesti nekilnojamojo turto vartotojus, leisti jiems skirtus leidinius, rengti laidas ir kt.;
 7. teikti pagalbą nekilnojamojo turto vartotojams nagrinėjant ginčus gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų;
 8. įgyvendinti nekilnojamojo turto vartotojų informavimo ir konsultavimo programas;
 9. teikti pasiūlymus dėl nekilnojamjo turto vartotojų teisių apsaugos politikos formavimo ir dalyvauti ją įgyvendinant;
 10. ginti nekilnojamojo turto vartotojų viešą interesą Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos  įstatymo septintojo skirsnio nustatyta tvarka.

Asociacija turi teisę gauti paramą.

 

2. STRAIPSNIS. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE.  NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę valdybai prašymą įstoti į Asociaciją ir įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų bei visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Asociacija įgija šių įstatų 2.4 punkte numatytas teises, kai  turi savo tarpe  ne mažiau, kaip 20 narių.

Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).Asociacijos narių pareigos:

 1. laikytis Asociacijos įstatų;
 2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdybos, vadovo nutarimus;
 3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

3. STRAIPSNIS. ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, NARYSTĖS NUTRAUKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 1. Visi Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įregistravimo tampa Asociacijos nariais.
 2. Į Asociacijos narius priimama Asociacijos valdybos sprendimu,  gavus raštišką prašymą Asociacijos valdybos vardu. Artimiausio, po prašymo pateikimo dienos, Asociacijos valdybos susirinkimo metu turi būti priimtas sprendimas dėl priėmimo į Asociacijos narius. Apie priimtą sprendimą Asociacijos valdyba praneša prašymo teikėjui per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo, registruotu laišku.
 3. Narys turi teisę nutraukti savo narystę Asociacijoje apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį pranešęs Asociacijos valdybai. Tokio Nario narystės nutraukimą tvirtina Asociacijos valdyba.
 4. Narys gali būti pašalintas iš Asociacijos valdybos sprendimu, priimtu 2/3 Asociacijos valdybos narių balsų dauguma. Narys gali būti pašalintas iš Asociacijos narių sąrašo, jei Asociacijos valdyba nustato, kad Narys nepaiso Asociacijos valdybos nustatytų Asociacijos veiklos tikslų, nemoka nustatyto nario mokesčio, nedalyvauja Asociacijos veikloje, kenkia Asociacijai, jos nariams arba kitaip pažeidžia įstatymų ar Asociacijos narių susirinkimo ir Valdybos nustatytas pareigas.
 5. Išstojantys arba Asociacijos valdybos sprendimu pašalinti iš Asociacijos narių, Nariai praranda bet kokią teisę į Asociacijai narystės nutraukimo ar pašalinimo metu priklausantį turtą.

 4. STRAIPSNIS. ASOCIACIJOS ORGANAI

 1. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Asociacija negali įgyti civilinių teisių ir pareigų per savo narius.
 2. Asociacijos organai yra:
  1. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas);
  2. Asociacijos  valdyba (toliau – Valdyba);
  3. Asociacijos vadovas – direktorius (toliau – direktorius);
  4. Asociacijos revizorius (toliau – Revizorius).

5. STRAIPSNIS. VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

 1. Asociacijos narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas.
 2. Asociacijos narių susirinkimo pirmininkas (toliau – Susirinkimo pirmininkas) renkamas susirinkimo. Šis sprendimas priimamas, kai balsuoja daugiau nei pusė visų
  Asociacijos susirinkimo narių.
 3. Asociacijos narių susirinkimas:
  1. priima, keičia ir papildo Asociacijos įstatus. Šiam sprendimui priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų;
  2. tvirtina Asociacijos veiklos programą;
  3. renka ir atšaukia Susirinkimo pirmininką;atskiru dokumentu nustato stojamojo, nario mokesčio dydžio ir mokėjimo tvarką;renka ir atšaukia Valdybos narius;
  4. nustato Valdybos narių darbo apmokėjimo tvarką;
  5. išklauso ir tvirtina Valdybos ir Revizoriaus veiklos ataskaitas;
  6. steigia Asociacijos filialus ir atstovybes, tvirtina jų nuostatus, nutraukia jų veiklą;
  7. priima sprendimus dėl Asociacijos filialų/atstovybių valdymo organų rinkimo ir atšaukimo;
  8. priima sprendimus dėl Asociacijos jungimosi į kitų organizacijų sąjungas įstatymų nustatyta tvarka;
  9. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
  10. reorganizuoja ir pertvarko Asociaciją;
  11. priima sprendimą dėl  Asociacijos likvidavimo;
  12. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
  13. sprendžia kitus su Asociacijos veikla susijusius klausimus;
 4. Visuotinis susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.
 5. Visuotinio susirinkimo vieta, data, laikas ir darbotvarkė turi būti paskelbti Lietuvos dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir Asociacijos tinklapyje, arba pranešimą įteikti
  kiekvienam Asociacijos nariui pasirašytai,  arba pranešimą išsiunčiant registruotu laišku, nemažiau kaip prieš 15 dienų iki visuotinio susirinkimo.
 6. Visuotinius susirinkimus šaukia ir jų darbotvarkę teikia susirinkimui tvirtinti Valdyba.
 7. Neeilinį Visuotinį susirinkimą turi teisę šaukti:
  1. 1/5 Asociacijos narių;
  2. Valdyba;
  3. Revizorius, dėl netinkamos finansų apskaitos vedimo ar lėšų naudojimo.
 8. Neeilinio Visuotinio susirinkimo iniciatoriai Valdybai privalo pateikti svarstytinus klausimus bei sprendimų projektus. Šie klausimai yra įtraukiami į Neeilinio Visuotinio susirinkimo darbotvarkę. Valdyba turi teisę papildyti Neeilinio susirinkimo darbotvarkę savo nuožiūra. Valdyba negali išbraukti iš Neeilinio Visuotinio susirinkimo tų klausimų, kuriuos pateikė tokio Susirinkimo iniciatoriai.
 9. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Asociacijos narių. Jeigu Visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po 30
  kalendorinių dienų turi būti sušauktas pakartotinis Visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.
 10. Sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai šie įstatai numato kitaip.
 11. Sprendimai dėl Asociacijos įstatų keitimo ir pildymo, Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimami Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių narių dviejų trečdalių balsų dauguma.
 12. Visuotinio susirinkimo sprendimai priimami atviru balsavimu, jeigu Visuotinis susirinkimas nenutaria kitaip. Kiekvienas Asociacijos narys balsuojant turi vieną balsą.

6. STRAIPSNIS. ASOCIACIJOS VALDYBA

 1. Kolegialus valdymo organas – Valdyba vadovauja Asociacijai tarp Visuotinių susirinkimų.
 2. Valdybą sudaro 3 (trys) nariai. Pirmininkas Valdybos posėdžiuose dalyvauja su valdybos nario įgaliojimais.
 3. Valdybos kadencijos laikotarpis – 5 (penkeri) metai.
 4. Valdybos nariais gali būti renkami tik fiziniai asmenys – Asociacijos nariai. Juridiniai asmenys valdybos nariais būtų negali.
 5. Valdybos pirmininkas renkamas Valdybos. Šis sprendimas priimamas, kai balsuoja daugiau nei pusė visų Valdybos narių.
 6. Valdybos teisės:
  1. Skiria (renka) ir atšaukia Asociacijos direktorių;Pirmininko teikimu tvirtina vyriausiojo finansininko (buhalterio) kandidatūrą. Vyriausiojo
   finansininko (buhalterio) funkcijas Valdybos sprendimu pagal sutartį gali atlikti kitas juridinis asmuo;
  2. direktoriaus teikimu tvirtina administracijos darbuotojų etatų sąrašą ir pareiginius atlyginimus;
  3. šaukia Visuotinius susirinkimus, teikia jiems tvirtinti Valdybos parengtą darbotvarkę;
  4. tvirtina ir keičia savo darbo reglamentą;
  5. tvirtina ateinančių metų Asociacijos biudžetą;
  6. rengia Asociacijos veiklos ataskaitą;
  7. vykdo narių apskaitą;
  8. sprendžia lėšų panaudojimo klausimus;
  9. nustato Asociacijos narių priėmimo ir šalinimo iš Asociacijos tvarką;
  10. priima sprendimus dėl narių pašalinimo iš Asociacijos;
  11. renka Revizorių bei jį atšaukia;
  12. nustato Asociacijos revizoriaus (auditoriaus) darbo užmokesčio dydį;
  13. esant reikalui išklauso Revizoriaus pranešimus;
  14. rengia ir pateikia susirinkimui tvirtinti Asociacijos veiklos ataskaitas ir Valdybos metines ataskaitas, sąmatas, veiklos planus;priima sprendimą dėl
   Asociacijos buveinės keitimo;
  15. priima sprendimus Asociacijos veiklos klausimais, nepriskirtais išskirtinei Visuotinio susirinkimo kompetencijai;
 7. Valdybos posėdžiai yra teisėti jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė Valdybos narių. Sprendimai priimami, kai už juos balsuoja daugiau nei pusė Valdybos narių.
  Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiantis yra Valdybos pirmininko balsas.

7. STRAIPSNIS. VALDYBOS PIRMININKAS

 1. Valdybos pirmininkas organizuoja Valdybos darbą ir yra atskaitingas Visuotiniam susirinkimui.
 2. Valdybos pirmininkas:
  1. kviečia ir veda Valdybos posėdžius, skelbia jų darbotvarkę;
  2. vadovauja Valdybos darbui;
  3. užtikrina Valdybos ir Visuotinio susirinkimo sprendimų vykdymą;
  4. pasirašo darbo sutartį ir/ar jos nutraukimą su direktoriumi;
  5. atlieka kitas funkcijas, numatytas šiuose įstatuose.

8. STRAIPSNIS. ASOCIACIJOS DIREKTORIUS

 1. Direktorius yra Asociacijos operatyvią veiklą organizuojantis ir vykdantis vienasmenis valdymo organas.  
 2. Asociacijos etatų sąrašą ir atlyginimų dydžius tvirtina Valdyba.
 3. Asociacijos veiklai vadovauja direktorius, nepažeisdamas visuotinio susirinkimo ir Valdybos kompetencijos.
 4. Direktorius:
  1. atstovauja Asociacijai santykiuose su kitais asmenimis ir Asociacijos vardu sudaro sandorius su kitais asmenimis;
  2. organizuoja ir vykdo operatyvią Asociacijos veiklą;
  3. teikia registravimui priimtus, pakeistus ar papildytus įstatus;
  4. organizuoja nario pažymėjimų gamybą ir išdavimą;
  5. renka nario mokestį;
  6. tvarko raštvedybą ir buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka;
  7. organizuoja Visuotinio susirinkimo ir valdybos posėdžius, parengia jiems reikalingą medžiagą;
  8. atlieka kitas, Asociacijos valdymo institucijų pavestas funkcijas;
  9. organizuoja Asociacijos darbuotojų darbą;
  10. pagal valdybos patvirtintą etatų sąrašą priima ir atleidžia administracijos darbuotojus, sudaro ir nutraukia bei pasirašo darbo sutartis, tvirtina pareigines instrukcijas;
  11. pasirašo ir teikia finansinę bei statistinę apskaitą valstybės įgaliotoms kontrolės institucijoms bei statistinės apskaitos institucijoms;
  12. naudoja ir disponuoja Asociacijos lėšomis;
  13. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;
  14. vykdovisų Asociacijos valdymo organų priimtus nutarimus.
 5. Direktorius yra atskaitingas Asociacijos valdybai.

9. STRAIPSNIS. REVIZORIUS

 1. Asociacijos revizorius kontroliuoja Asociacijos finansinę veiklą.
 2. Asociacijos revizorių 4 metų kadencijai renka bei jį atšaukia Valdyba.
 3. Asociacijos revizorius privalo:
  1. tikrinti Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
  2. Visuotinio susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;
  3. Visuotiniame narių susirinkime arba Valdybos posėdyje pranešti apie atliktų patikrinimų rezultatus, teikti pasiūlymus dėl trūkumų šalinimo ir Asociacijos veiklos gerinimo;
  4. Visuotiniame susirinkime pateikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą;
  5. kontroliuoti Asociacijos nario stojamojo, metinio mokesčio rinkimą, Asociacijos narių apskaitą.
 4. Valdyba, direktorius, vyriausiasis finansininkas (buhalteris) arba jo funkcijas atliekantis juridinis asmuo privalo pateikti Asociacijos revizoriui visus jo reikalaujamus
  finansinius buhalterinius dokumentus.

10. STRAIPSNIS. ASOCIACIJOS TURTAS IR LĖŠOS

 1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti bet koks turtas, įgytas teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Asociacijos lėšas sudaro:
  1. narystės (stojamasis, einamieji ir kiti) mokesčiai;
  2. juridinių asmenų, fizinių asmenų dovanotos (paaukotos) lėšos ir parama;
  3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
  4. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose Asociacijos saugomas lėšas;
  5. skolinto kapitalo lėšos;
  6. kitos teisėtai gautos lėšos.
 3. Asociacija lėšas naudoja:
  1. Asociacijos įstatuose nurodytų tikslų įgyvendinimui;
  2. Asociacijos organizacinės veiklos finansavimui;
  3. konferencijų, seminarų ir socialinių programų vykdymo finansavimui;
  4. programoms bei tikslams, kuriems įgyvendinti lėšas skiria Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės, kiti juridiniai bei fiziniai asmenys, įgyvendinti;
  5. Valdybai pritarus, kitiems šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
 4. Asociacijos turtas jokia forma negali būti skirstomas jos nariams.

11. STRAIPSNIS. ASOCIACIJOS FILIALAI. STEIGIMAS, VEIKLA, REORGANIZAVIMAS, VEIKLOS NUTRAUKIMAS

 1. Asociacija gali steigti savo filialus arba atstovybes.
 2. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiamos bei nutraukiama jų veikla Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka.
 3. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiamos, reorganizuojamos ar likviduojamos Visuotinio susirinkimo sprendimu.

12. STRAIPSNIS. PRANEŠIMŲ SKELBIMAS IR DOKUMENTŲ IŠDAVIMO NARIAMS TVARKA

 1. Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus turi  būti paskelbti viešai, skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos rytas“.
 2. Asociacijos nariams raštu pranešama apie numatomą Asociacijos narių susirinkimą ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki susirinkimo dienos.
 3. Registruoti laiškai nariams siunčiami jų pačių pateiktais Asociacijai ar įprastais susirašinėjamo adresais. Už adresų tinkamą atnaujinimą atsako Asociacijos nariai. 
 4. Bet kurio Asociacijos nario reikalavimu Asociacija turi sudaryti sąlygas gauti informaciją apie Asociacijos vykdomą veiklą.
 5. Informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams terminus ir tvarką nustato Asociacijos valdyba.

 

13. STRAIPSNIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Asociacijos reorganizavimo ir likvidavimo pagrindus bei tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.
 2. Asociacija gali būti reorganizuota Visuotinio susirinkimo sprendimu susijungimo, prisijungimo arba skaidymo būdu.
 3. Asociacijos veiklos nutraukimo pagrindas yra Visuotinio susirinkimo nutarimas arba teismo sprendimas nutraukti Asociacijos veiklą.
 4. Sprendimą dėl Asociacijos reorganizavimo arba likvidavimo priima Visuotinis susirinkimas 2/3 visų Asociacijos narių balsų dauguma.
 5. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.
 6. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.