Narystė

Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę valdybai prašymą įstoti į Asociaciją ir įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų bei visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.Asociacija įgija šių įstatų 2.4 punkte numatytas teises, kai turi savo tarpe ne mažiau, kaip 20 narių. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas). Asociacijos narių pareigos:

  • laikytis Asociacijos įstatų;
  • vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdybos, vadovo nutarimus;
  • dalyvauti visutiniuose narių susirinkimuose.

ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, NARYSTĖS NUTRAUKIMO TVARKA IR SĄLYGOS;

  • Visi Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įregistravimo tampa Asociacijos nariais.
  • Į Asociacijos narius priimama Asociacijos valdybos sprendimu, gavus raštišką prašymą Asociacijos valdybos vardu. Artimiausio, po prašymo pateikimo dienos, Asociacijos valdybos susirinkimo metu turi būti priimtas sprendimas dėl priėmimo į Asociacijos narius. Apie priimtą sprendimą Asociacijos valdyba praneša prašymo teikėjui per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo, registruotu laišku.
  • Narys turi teisę nutraukti savo narystę Asociacijoje apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį pranešęs Asociacijos valdybai. Tokio Nario narystės nutraukimą tvirtina Asociacijos valdyba.
  • Narys gali būti pašalintas iš Asociacijos valdybos sprendimu, priimtu 2/3 Asociacijos valdybos narių balsų dauguma. Narys gali būti pašalintas iš Asociacijos narių sąrašo, jei Asociacijos valdyba nustato, kad Narys nepaiso Asociacijos valdybos nustatytų Asociacijos veiklos tikslų, nemoka nustatyto nario mokesčio, nedalyvauja Asociacijos veikloje, kenkia Asociacijai, jos nariams arba kitaip pažeidžia įstatymų ar Asociacijos narių susirinkimo ir Valdybos nustatytas pareigas.
  • Išstojantys arba Asociacijos valdybos sprendimu pašalinti iš Asociacijos narių, Nariai praranda bet kokią teisę į Asociacijai narystės nutraukimo ar pašalinimo metu priklausantį turtą.